Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancie

Ambul. anestézie a intenzívnej medicíny

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenie, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia nemocnice. Anestéziologická ambulancia má potrebné materiálno technické vybavenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Ambulancia pre rizikových novorodencov

V ambulancii pre deti s perinatálnym rizikom (t. j. v ambulancii pre rizikových novorodencov) sledujeme našich najmenších pacientov po prepustení  do domácej starostlivosti. Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti o rizikových pacientov ambulancia úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami nemocnice. 

Ambulancia radiačnej onkológie

Ambulancia radiačnej onkológie patrí do ambulantnej časti onkologického oddelenia Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote. Disponuje potrebným personálnym a materiálno technickým vybavením na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

Ambulancia vnút. lekárstva všeobecná

Všeobecná interná ambulancia poskytuje kompletnú špecializovanú zdravotnú starostlivosť v rozsahu odboru vnútorné lekárstvo. Poskytuje i urgentnú zdravotnú starostlivosť na expektačných posteliach ambulancie.

Vykonáva zdravotnú starostlivosť, ktorá zabezpečuje neodkladnú stabilizáciu pacienta. Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti pacientov úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami nemocnice.

Chirurgická ambulancia všeobecná

Chirurgická príjmová a ÚPS ambulancia zabezpečuje nepretržitú a neodkladnú chirurgickú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov pre okresy Rimavská Sobota a Revúca. Pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti má zdravotnícky personál k dispozícii potrebné materiálne a technické vybavenie. 

Dermatovenerologická ambulancia I

Dermatovenerologická (kožná) ambulancia poskytuje ambulantnú starostlivosť pre pacientov okresu Rimavská Sobota, podľa záujmu aj pre pacientov susedných okresov. Má k dispozícii potrebné personálne a materiálno technické vybavenie.

Detská endokrinologická ambulancia

Detská endokrinologická ambulancia je určená pre detských pacientov s poruchou žliaz s vnútornou sekréciou, ktorých odošle do našej odbornej ambulancie s výpisom zo zdravotnej karty všeobecný lekár pre deti a dorast alebo iný špecialista. 

Dieťa je potrebné na vyšetrenie objednať. 

Detská gastroenterologická ambulancia

Detská gastroenterologická ambulancia poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu ochorení  tráviaceho systému a pečene u detí vo veku 0 - 19 rokov. Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti pacientov úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami nemocnice. Má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Detská kardiologická ambulancia

Detská kardiologická ambulancia poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť deťom s ochorením srdca a ciev do veku 19 rokov. Má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

Detská nefrologická ambulancia

Detská nefrologická ambulancia poskytuje liečebno preventívnu starostlivosť deťom s ochoreniami obličiek a močových ciest vo veku od 0 do 19 rokov. Zmeny vzniknuté v detskom veku bez včasného a cieleného liečenia zvyšujú riziko chronického zlyhania obličiek v dospelosti a následne nutnosti dialyzačnej liečby so všetkými jej následkami. Ambulancia má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

Detská neurologická ambulancia

Detská neurologická ambulancia zabezpečuje starostlivosť o deti s neurologickými ochoreniami, t.j.  jedná sa o ochorenia mozgu a miechy, ochorenia periférnych nervov, nervovo svalové ochorenia  a do určitej miery aj ochorenia kostry a kĺbov vo vekovej kategórii od 0 do dovŕšeného 19. roku. Má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti  pacientov úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami nemocnice.

Diabetologická ambulancia

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny je situovaná mimo areálu Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote, je umiestnená v budove na ul. P. Hostinského 1036/4. Má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie. Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u polymorbídnych pacientov úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote.

Endokrinologická ambulancia

Endokrinologická ambulancia je umiestnená mimo Interného pavilónu – v prístavbe chirurgického pavilónu nemocnice. Ambulancia má pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom potrebné personálne ako aj materiálne a technické vybavenie. Ordinuje tri dni v týždni (streda, štvrtok, piatok). 

Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia

Ambulancia FBLR (fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) sa zaoberá vyšetrením a diagnostikou z oblasti liečebnej, pracovnej a psychosociálnej rehabilitácie so zameraním na ochorenia myoskeletárneho systému a kardiorehabilitáciu.

Gastroenterologická ambulancia

Gastroenterologická ambulancia je umiestnená v ambulantnom trakte na prízemí pavilónu interného oddelenia. Skladá sa z  prípravnej časti, kde prebieha administrácia, objednávanie a dispenzarizácia  pacientov, ambulancie, kde sa uskutočňuje fyzikálne vyšetrenie pacientov, endoskopickú časť tvorí samostatné gastrofibroskopické a kolonoskopické pracovisko a z pracovne, ktorá slúži ako denná miestnosť, s využitím pre konzultácie a endoskopické semináre. ERCP a sonografické pracovisko je v budove rádiodiagnostického oddelenia.

Gynekologická ambulancia všeobecná

Gynekologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť o ženy v oblasti gynekológie a pôrodníctva.

Hematologická ambulancia

Hematologická ambulancia je súčasťou Transfúziologického oddelenia Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote. Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u pacientov úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami nemocnice. Má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Kapitačná gynekologická ambulancia

Gynekologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť o ženy v oblasti gynekológie a pôrodníctva. 

Kardiologická ambulancia

Kardiologická ambulancia je súčasťou centra ambulantnej kardiológie.

Centrum ambulantnej kardiológie poskytuje urgentnú, neodkladnú, diagnostickú, liečebnú, dispenzárnu a preventívnu špecializovanú zdravotnú starostlivosť v kardiológii. 

Neurologická ambulancia všeobecná

Neurologická príjmová a ÚPS ambulancia a dve neurologické odborné ambulancie sú umiestnené v čiastočne oddelenom úseku v rámci priestorov neurologického oddelenia. Neurologické ambulancie majú potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Oftalmologická ambulancia dospelí

Oftalmologická (očná) ambulancia má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom v odbore oftalmológia.

Onkologická ambulancia

Onkologická ambulancia Všeobecnej Nemocnice Rimavská Sobota patrí zameraním práce a skladbou pacientov medzi nechirurgické - onkologické odbory. Je súčasťou daného komplexu služieb Všeobecnej nemocnice, spolupracuje so všetkými lôžkovými oddeleniami nemocnice, predovšetkým s oddelením radiačnej onkológie, s oddeleniami SVLZ a ambulanciami, predovšetkým s rádioterapeutickou ambulanciou.

Pediatrická ambulancia všeobecná

Príjmová a konziliárna ambulancia je zriadená pri pediatrickom (detskom) oddelení. Pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie. Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti o malých pacientov úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami nemocnice.

Pneumologická ambulancia

Pneumologickú amb. (pľúcnu) tvorí špecializovaná ambulancia, prípravovňa s dispenzárom,  spirometrická miestnosť a čakáreň. Má potrebné personálne, materiálne a technické vybavenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Psychiatria – stacionár

Denný psychiatrický stacionár na Psychiatrickom oddelení Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote má kapacitu 20 miest. Spádová oblasť denného psychiatrického stacionára je rovnaká ako spádová oblasť lôžkového oddelenia. Prevádzka stacionára je obmedzená len na pracovné dni. Stacionár má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Psychiatrická ambulancia všeobecná I

Psychiatrická ambulancia I. je umiestnená v priestoroch psychiatrického oddelenia na ul. Kraskovej 2636. Ambulancia vykonáva odbornú starostlivosť pre dospelých pacientov v okrese Rimavská Sobota a tvorí ambulantnú zložku psychiatrického oddelenia. Má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Psychiatrická ambulancia všeobecná II

Psychiatrická ambulancia II. je umiestnená v priestoroch bývalého nedonoseneckého oddelenia na ul. V. Šrobára 2, v areáli Všeobecnej nemocnice (nie je umiestnená v budove Neuropsychiatrického pavilónu na Kraskovej ulici č. 2636). Ambulancia vykonáva odbornú starostlivosť pre dospelých pacientov v okrese Rimavská Sobota a tvorí ambulantnú zložku psychiatrického oddelenia. Má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené